Drupal 7 Elemental

Thư mục quan trọng nhất: Site, code bỏ vào trong đây. include: thư mục core. modules: các module do cộng đồng xây dựng, cũng là core. Profile: cấu hình lúc first setup. Script: code của mình. Theme: theme core. Vendor: phần thêm của mình D7 Symfony intergrated. Sites: hỗ trợ multi-site. mỗi site 1 thư… Continue reading Drupal 7 Elemental

Advertisements

Dontbug Debugger

Dontbug is a reverse debugger (aka time travel debugger) for PHP.  

Advertisements

TDD Example Review

By Kent Beck Test – Driven Development (Test Driven Design) All about one example, Money. ∙Red—write a little test that doesn’t work, perhaps doesn’t even compile at first ∙Green—make the test work quickly, committing whatever sins necessary in the process ∙Refactor—eliminate all the duplication created in just getting the test to work Imagine programming as… Continue reading TDD Example Review

Advertisements

PHP Autoload – from __Autoload() to PSR-4

The Standard PHP Library (SPL) is a collection of interfaces and classes that are meant to solve common problems. spl_autoload_register vs spl_autoload spl_autoload_register spl_autoload __autoload  – Return a bool value – Call a autoload callable s – Ưu tiên hàm đc gọi trước. – Là 1 Queue  – Return no value. – Call a classname… Continue reading PHP Autoload – from __Autoload() to PSR-4

Advertisements

Phật dạy: Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời bạn đều có nguyên do

Mối lương duyên của người với người là từ kiếp trước vì thế trong cuộc đời này khi ta gặp và yêu thương một ai đó đều có lý do riêng cả. Người yêu quý bạn mang đến cho bạn sự ấm áp và lòng can đảm – dũng khí. Người bạn yêu quý sẽ… Continue reading Phật dạy: Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời bạn đều có nguyên do

Advertisements

BÀI HỌC SAU CÙNG

“Muốn diệt hết cỏ dại ở bãi hoang, chỉ có một cách hay nhất, đó là hãy trồng cấy mùa màng lên đấy. Cũng như vậy, muốn để linh hồn không phải buồn lo tản mạn, thì cách duy nhất là hãy chiếm cứ nó bằng những đức tính tốt”. Một nhà hiền triết dẫn… Continue reading BÀI HỌC SAU CÙNG

Advertisements

Top 10 PHP Security Tips for Linux Admins

PHP is one of the most used server scripting programming languages. The market share speaks volumes about its dominance. The fact that PHP 7 is already out makes the programming language more appealing to current developers. Even though the changes have come out, many developers are skeptical about PHP’s future. One reason is PHP security.… Continue reading Top 10 PHP Security Tips for Linux Admins

Advertisements